222

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Καρέ - καρέ το χρονικό "βιβλικών" καταστροφών στην Αιγείρα!!!


  9-2-2012 προσπάθειες απομάκρυνσης
   λάσπης από τούς κεντρικούς δρόμους...
  6-2-2012
  Μέ­τω­πο Κριός
  (ώ­ρα 5-6 μμ) Η συ­νε­χής και έ­ντο­νη βρο­χό­πτω­ση α­πό νω­ρίς το με­ση­μέ­ρι μέ­χρι αρ­γά το α­πό­γευ­μα της 6ης Φε­βρουα­ρί­ου 2012, εί­χε σαν α­πο­τέ­λε­σμα να βρε­θεί πά­νω α­πό τα ό­ρια της υ­περ­χεί­λι­σης ο Κριός, στο ύ­ψος τής σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γέ­φυ­ρας και να δια­κο­πεί η κυ­κλο­φο­ρί­α των ο­χη­μά­των στην 17η Ε­παρ­χια­κή Ο­δό.  Λί­γο αρ­γό­τε­ρα  μη­χα­νή­μα­τα Κα­τα­σκεύ­α­σαν χω­μά­τι­νη τά­φρο στον Κριό για να προ­στα­τευ­τεί ο οι­κι­σμός Οι­κο­νο­με­ϊ­κων και α­πο­κα­τα­στά­θη­κε η κυ­κλο­φο­ρί­α. Κα­το­λι­σθή­σεις στο Πα­λιό­κα­στρο...
  Μέ­τω­πο Θο­λο­πό­τα­μος
  (το κα­τα­στρο­φι­κό)
  Α­πό νω­ρίς το α­πό­γευ­μα μη­χα­νή­μα­τα τής κα­τα­σκευά­στριας των έρ­γων (σι­δη­ρο­δρό­μου) στον Θο­λο­πο­τά­μο ε­πι­χεί­ρη­σαν πα­ρεμ­βά­σεις, ώ­στε να ε­λα­χι­στο­ποι­ή­σουν τυ­χόν ζη­μιές στα εν ε­ξε­λί­ξει έρ­γα ε­γκι­βω­τι­σμού τού χει­μάρ­ρου αυ­τού (Φυ­σι­κά ή­ταν πο­λύ αρ­γά για ο­τι­δή­πο­τε..!).
  (ώ­ρα 6-9 μμ) Ξε­χεί­λι­σε ο Θο­λο­πό­τα­μος....  Α­τε­λεί­ω­το μπο­τι­λιά­ρι­σμα στην Πα­λαιά Ε­θνι­κή με­τα­ξύ Α­γί­ου Πα­ντε­λε­ή­μο­να και Κρα­θί­ου, που για αρ­κε­τές ώ­ρες  πα­ρέ­μει­νε κλει­στή. Κα­τέρ­ρευ­σε τμή­μα της ο­δού α­να­το­λι­κά του πο­τα­μού... Δια­κο­πή υ­δρο­δό­τη­σης.
  Με­γά­λες Δυ­νά­μεις της πυ­ρο­σβε­στι­κής, της α­στυ­νο­μί­ας, μη­χα­νή­μα­τα, συ­νέ­βα­λαν στον α­πε­γκλω­βι­σμό α­τό­μων μέ­σα α­πό πλη­μυ­ρι­σμέ­νες οι­κί­ες. Ευ­τύ­χη­μα εί­ναι ό­τι δεν υ­πήρ­ξαν θύ­μα­τα! Με­γά­λοι ό­γκοι νε­ρού κά­λυ­ψαν ό­λους τού δρό­μους με­τα­τρέ­πο­ντάς τους σε ορ­μη­τι­κούς χεί­μαρ­ρους. Ό­λα τα πα­ρα­κεί­με­να σπί­τια υ­πό­γεια πλημ­μύ­ρι­σαν.
  Μέ­τω­πο 18ης Ε­, Ο­δού
  (ώ­ρα 8-10) Έ­νας ε­πι­κίν­δυ­νος χεί­μαρ­ρος με­τα­τρά­πη­κε η κα­τη­φό­ρα του δρό­μου των μαρ­μά­ρων ο ο­ποί­ος “ε­κτο­νώ­θη­κε” πλη­μυ­ρί­ζο­ντας αρ­κε­τές οι­κί­ες με­τα­ξύ πα­λαιάς Ε­θνι­κής και σι­δη­ρο­δρο­μι­κής γραμ­μής (πέ­ριξ τού Α­γί­ου Παν­ρε­λε­ή­μο­να_.  Σο­βα­ρές ζη­μιές στο Νε­κρο­τα­φεί­ο Αι­γεί­ρας. Έ­πε­σε τμή­μα τής μάν­δρας και πα­ρα­σύρ­θη­καν μνή­μα­τα! 
  Α­πό την πρώ­τη στιγ­μή τής υπερ­χεί­λι­σης του Θο­λο­πό­τα­μου, οι υ­πη­ρε­σί­ες Πο­λι­τι­κής Προ­στα­σί­ας τής Πε­ρι­φέ­ρειας Δυ­τι­κής Ελ­λά­δας, οι α­ντί­στοι­χες του Δή­μου Αι­για­λεί­ας με τα μη­χα­νή­μα­τα και βυ­τί­α τού Δή­μου αλ­λά και μι­σθω­μέ­να, ξε­κί­νη­σαν τη μά­χη ώ­στε να πε­ριο­ρι­στούν ό­σον το δυ­να­τόν οι ζη­μιές α­πό  τα νε­ρά που “έ­πνι­ξαν” στην κυ­ριο­λε­ξί­α δε­κά­δες οι­κί­ες και οι­κό­πε­δα σε με­γά­λο τμή­μα τής δυ­τι­κής πλευ­ράς τής Αι­γεί­ρας. Πα­ρό­ντες, α­πό την αρ­χή ο το­πι­κός Α­ντι­δή­μαρ­χος Γιάν­νης Πα­να­γιω­τό­που­λος, ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος Φά­νης Σταυ­ρό­που­λος. ο Δη­μο­τι­κός Σύμ­βου­λος (υ­πεύ­θυ­νος πο­λι­τι­κής προ­στα­σί­ας τού Δή­μου) Βα­σί­λης Φι­λιπ­πό­που­λος κ.π.α.  

  Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας: Διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης για κάθε νοικοκυριό
  Σε απόφαση οκτώ σημείων, μεταξύ των οποίων η διεκδίκηση άμεσης αποζημίωσης για κάθε νοικοκυριό, αγροτική εκμετάλλευση ή επιχείρηση που επλήγησαν από τις πλημμύρες των προηγούμενων ημερών, κατέληξε στην έκτακτη συνεδρίαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ύστερα από εισήγηση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.
  Πάτρα,  9 Φεβρουαρίου 2012
  Για την Αχαΐα ο κ. Κατσιφάρας αναφέρθηκε στην ευθύνη που φαίνεται να έχει το έργο της ΕΡΓΟΣΕ για τις πλημμύρες στην περιοχή της Αιγείρας (κατέρρευσε ξυλότυπος κατασκευή «φράζοντας» τα νερά του χειμάρρου Θολοπόταμου) ενώ για την κατολίσθηση στην Πατρών – Κορίνθου τόνισε ότι «αυτά συμβαίνουν όταν τα έργα μένουν ημιτελή και εγκαταλελειμμένα».
   Αναλυτικότερη περιγραφή των ενεργειών που έγιναν από την Περιφέρεια έκαναν στις τοποθετήσεις τους οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας.  
  Παρεμβάσεις υπήρξαν από τους Δημάρχους Πύργου Μάκη Παρασκεύοπουλο, Ήλιδας Γιάννη Λυμπέρη, Ανδραβίδας –Κυλλήνης Δημήτρη Αρβανίτη, Δυτικής Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Δημοτικό Σύμβουλο (υπεύθυνο πολιτικής προστασίας τού Δήμου) Βασίλη. Φιλιππόπουλο.
  Στην απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα ώστε να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε οι πληγείσες περιοχές να κηρυχθούν θεομηνιόπληκτες.
  Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο «διεκδικεί την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που σημειώθηκαν στις περιουσίες των πληγέντων όπως κατοικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, αποθήκες, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, θερμοκήπια, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και ζητεί την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των οικογενειών που επλήγησαν».


  Οι σοβαρές ζημιές στο νεκροταφείο Αιγείρας
  Αυτοψία τής Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας, Αθηνάς Οικονόμου
  Οι σοβαρές ζημιές στο νεκροταφείο Αιγείρας
  Αυτοψία τής Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Αιγείρας, Αθηνάς Οικονόμου

  ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
  ΣΥΝΕΧΊΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ
  Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας για τις καταστροφές στο Θολοπόταμο
  Μετά τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις της 6ης Φεβρουαρίου 2012 και τις τεράστιες καταστροφές που αυτές προξένησαν σε όλο σχεδόν το Δήμο μας, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Ευστάθιος Θεοδωρακόπουλος έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:
  … Απέστειλε έγγραφο προς την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. για να λάβει κατεπειγόντως τα αναγκαία μέτρα στα υπό εκτέλεση έργα και ιδίως στην περιοχή του «Θολοπόταμου» της Αιγείρας και του Μεγανίτη στο Αίγιο. Στα σημεία αυτά, και ιδιαίτερα στο πρώτο, προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές και καταστροφές. Ήδη από τις 27-9-2011 από τον Δήμο μας είχε σταλεί έγγραφο στην ΕΡΓΟΣΕ (με κοινοποίηση στην Μηχανική Α.Ε.), με το οποίο είχε τονιστεί ο μεγάλος κίνδυνος υπερχείλισης του «Θολοπόταμου» λόγω και των εκεί εκτελούμενων εργασιών. Παρά ταύτα ουδέν μέτρο ελήφθη για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. 
  τα έργα κατασκευής σιδηροδρομικής γέφυρας και εγκιβωτισμού τού Θολοπόταμου 

  ανατολικα του κριου

  ανατολικα του κριου
  Στα όρια της Αιγείρας δεν λειτουργεί κανένας ΧΥΤΑ.- Το «πρόβλημα», φυσικά, δεν είναι τωρινό... Περί τα μέσα της δεκαετίας τού 1990, ξεκίνησαν οι διεργασίες μέσω του Συμβουλίου Περιοχής για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ Αμπελοκήπων της κοινότητας Χρυσαμπέλων. Κατόπιν ήρθε ο «Καποδίστριας» και στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον της Αχαΐας, άρχισε ο συντονισμός του μεγαλόπνοου(!) προγράμματος «διαχείρισης απορριμμάτων»… Τέσσερις ΧΥΤΑ στην Αχαΐα… Κακή Χούνη, Παπανικολού, Ξερόλακα, Φλόκα. Μα που είναι αυτές οι περιοχές, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μόνο στην Κακή Χούνη γνωρίζω ότι είναι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας… Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό, είναι ότι η τότε Δημοτική αρχή θεώρησε ότι η ονομασία «ΧΥΤΑ Αιγείρας» θα είναι ένα ισχυρό "brand name" για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής – ισχυρότερο ίσως και από αυτό του Αρχαίου θεάτρου Αιγείρας...! Φυσικά, κανείς άλλος στην Αχαΐα, δεν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό, αφού η Παπανικολού δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Συμπολιτείας (Ροδοδάφνης), η Ξερόλακα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Πατρών, του Φλόκα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Ωλενίας, ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Αθηνών κλπ κλπ...11 ΜΑΪΟΥ 2017

  νεο