222

 • ΕΡΓΟΣΕ
 • Ολύμπια Οδός
 • Διάβρωση ακτών
 • Σχέδιο πόλεως
 • Αποχετευτικό Αιγιαλείας
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 1
 • Αρχαίο θέατρο Αιγείρας 2
 • Αρθρογραφία
 • Βιολογικός Ακράτας
 • Αποχετευτικό
 • ΣΧΟΑΠ Αιγείρας...
 • Θολοπόταμος...
 • 17η Επαρχιακή οδός
 • Γυμνάσιο Αιγείρας
 • Δημοτικό Σχ. Αιγείρας
 • XYTA «Αίγειρας»...
 • Ο Σταύρος Μπένος στο Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας

  Ευτυχώς που ήρθε ο Σταύρος Μπένος ... και θυμηθήκαμε την “ανάδειξη” του Θεάτρου Αρχαίας Αιγείρας !
  Πο­λύ ση­μα­ντι­κή, σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται η ε­πί­σκε­ψη του κ. Σταύ­ρου Μπέ­νου στο Θέ­α­τρο της Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας, το πρω­ί τής Τε­τάρ­της 10 Μαρ­τί­ου. Ση­μα­ντι­κή, α­φού έ­φε­ρε και πά­λι στην «η­με­ρή­σια διά­τα­ξη» το ξε­χα­σμέ­νο για πολ­λά χρό­νια θέ­μα τής α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης ε­νός α­πό τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα αρ­χαιο­λο­γι­κά μνη­μεί­α τής πε­ριο­χής μας.
  Ο κ. Μπέ­νος, που ε­κτός των άλ­λων έ­χει δια­τε­λέ­σει και υ­πουρ­γός Πο­λι­τι­σμού, εί­ναι Πρό­ε­δρος του Σω­μα­τεί­ου ΔΙΑ­ΖΩ­ΜΑ, μιας Κί­νη­σης Πο­λι­τών που κύ­ριο στό­χο έ­χει τη συμ­βο­λή στην προ­στα­σί­α και την α­νά­δει­ξη των αρ­χαί­ων χώ­ρων θέ­α­σης και α­κρό­α­σης (θε­ά­τρων, ω­δεί­ων, στα­δί­ων και αμφι­θε­ά­τρων) κα­θώς και την υ­πο­δο­χή, ό­που κρί­νε­ται αρ­μο­δί­ως ε­πι­τρε­πτό, της σύγ­χρο­νης πο­λι­τι­στι­κής δη­μιουρ­γί­ας. (Στο ΔΙΑ­ΖΩ­ΜΑ συμ­με­τέ­χουν ως ι­δρυ­τι­κά μέ­λη 275 κο­ρυ­φαί­ες προ­σω­πι­κό­τη­τες της χώ­ρας α­πό το χώ­ρο της αρ­χαιο­λο­γί­ας, α­πό τον καλ­λι­τε­χνι­κό και δη­μο­σιο­γρα­φι­κό χώ­ρο, κα­θώς και α­πό την το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση).
  Με την ι­διό­τη­τα, λοι­πόν, του προ­έ­δρου στο ΔΙΑ­ΖΩ­ΜΑ, ήρ­θε και στην Αι­γεί­ρα. Πλή­θος κό­σμου τον πε­ρί­με­ναν στην «εί­σο­δο» του θε­ά­τρου και με τη συ­νο­δεί­α τού Δη­μάρ­χου Δη­μή­τρη Μυ­λω­νά, του Α­ντι­νο­μάρ­χη Παι­δεί­ας -Πο­λι­τι­σμού - Νε­ο­λαί­ας Ιω­άν­νη Τα­πει­νού, της προ­ϊ­στα­μέ­νης ΣΤ΄ Ε­φο­ρεί­α Προ­ϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρ­χαιο­τή­των Ζω­ής Α­σλα­μα­τζί­δου, των Α­ντι­δη­μάρ­χων Σω­τή­ρη Δια­μα­ντό­που­λου και Πά­νου Κα­ρα­μπά­ση, του Νο­μαρ­χια­κού Συμ­βού­λου Πα­να­γιώ­τη Τό­λιου, του αρ­χη­γού τής α­ντι­πο­λί­τευ­σης Πά­νου Γιαν­νού­λη, Δη­μο­τι­κών Συμ­βού­λων, εκ­προ­σώ­πους το­πι­κών φο­ρέ­ων κ.λ.π. πε­ρι­η­γή­θη­κε στο κοί­λον του αρ­χαί­ου Θε­ά­τρου.


  Ο κ. Μπένος, μάλιστα, εξέφρασε τη λύπη του γιατί ο“Φρουρός” δεν μπόρεσε να τον συνοδεύσει μέσα στο Θέατρο, λόγω μη ύπαρξης δρόμου...
  Ά­κρως κα­τα­το­πι­στι­κή και η ε­νη­μέ­ρω­ση α­πό την Προ­ϊ­στα­μέ­νη τής ΣΤ΄ ΕΠ­ΚΑ Ζω­ή Α­σλα­μα­τζί­δου στο τι πε­ριέ­χει ο φά­κε­λος για το συ­γκε­κρι­μέ­νο θέ­α­τρο.
  Το κα­λό νέ­ο εί­ναι ό­τι υ­πάρ­χει με­λέ­τη α­πό τη ΣΤ΄ Ε­φο­ρεί­α ε­γκε­κρι­μέ­νη μά­λι­στα α­πό το Κε­ντρι­κό Αρ­χαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο!
  (Η ΣΤ΄ ΕΠ­ΚΑ έ­χει αρ­μο­διό­τη­τα σχε­τι­κά με τη δια­τή­ρη­ση, προ­στα­σί­α και τη φύ­λα­ξη των αρ­χαιο­τή­των, την ε­πι­στη­μο­νι­κή έ­ρευ­να, την α­πο­κά­λυ­ψη, τη δια­τή­ρη­ση, τη συ­ντή­ρη­ση, την α­νά­δει­ξη των αρ­χαιο­τή­των, και την έκ­θε­σή τους στα Μου­σεί­α, τη με­λέ­τη, τον προ­γραμ­μα­τι­σμό, τη δια­χεί­ρι­ση και την ε­κτέ­λε­ση οιου­δή­πο­τε αρ­χαιο­λο­γι­κού έρ­γου συ­ντή­ρη­σης, ε­πι­σκευ­ής, α­πο­κα­τά­στα­σης, α­να­στή­λω­σης, α­νά­δει­ξης και δια­μόρ­φω­σης του αρ­χαιο­λο­γι­κού χώ­ρου, κα­θώς και του φυ­σι­κού ή μη πε­ρι­βάλ­λο­ντός του).
  Συ­γκε­κρι­μέ­να, προ­βλέ­πο­νται με­τα­ξύ άλ­λων: Δη­μιουρ­γί­α πρό­σβα­σης και “ει­δι­κής” προ­σπε­λα­σι­μό­τη­τας στο θέ­α­τρο. Κα­τα­σκευ­ή δια­δρό­μων ώ­στε η πε­ρι­ή­γη­ση στο χώ­ρο να γί­νε­ται με α­σφά­λεια, τό­σογια το κοι­νό και για την προ­στα­σί­α των αρ­χαιο­τή­των. Α­πα­ραί­τη­τη εί­ναι η α­παλ­λο­τρί­ω­ση κά­ποιων κτη­μά­των δί­πλα στο δρό­μο, α­φού αυ­τή τη στιγ­μή το Θέ­α­τρο δεν έ­χει α­πό που­θε­νά “βα­τή” εί­σο­δο! Κα­τα­σκευ­ή μι­κρού πε­ρι­πτέ­ρου για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­ση των ε­πι­σκε­πτών. Το­πο­θέ­τη­ση κα­τα­το­πι­στι­κών πι­να­κί­δων για τα ευ­ρή­μα­τα. Φυ­σι­κά, προ­βλέ­πε­ται α­πο­κα­τά­στα­ση των φθο­ρών στις κερ­κί­δες και σε ό­λα τα υ­πό­λοι­πα α­να­σκα­φέ­ντα ση­μα­ντι­κό­τα­τα ευ­ρή­μα­τα στο κα­τά Παυ­σα­νί­α “ιε­ρόν τού Διός”. Στην ε­πι­τό­πια σύ­σκε­ψη – ε­νη­μέ­ρω­ση που ε­πα­κο­λού­θη­σε, α­να­λύ­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα που υ­πάρ­χουν (α­νύ­παρ­κτη πρό­σβα­ση στο χώ­ρο, «χορ­τα­ρια­σμέ­νες» και δια­βρω­μέ­νες κερ­κί­δες) και φυ­σι­κά το τι μέ­λει­ γε­νέ­σθαι με την α­νά­δει­ξη του θε­ά­τρου. 
  Ε­λέ­χθη, δε, α­πό τους αρ­μό­διους ό­τι “έ­χει προ­τα­θεί για χρη­μα­το­δό­τη­ση στο Ε.Σ.Π.Α. Δυ­τι­κής Ελ­λά­δος”.
  Ί­δω­μεν και ευ­χό­μα­στε!
  Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση, τέ­λος, οφεί­λου­με έ­να με­γά­λο ευ­χα­ρι­στώ, στον Σταύ­ρο Μπέ­νο, η έλευ­ση του ο­ποί­ου στην πε­ριο­χή μας, α­φύ­πνι­σε ό­λους ό­σους α­πό ε­μάς εί­χαν λη­σμο­νή­σει τη ση­μα­ντι­κό­τη­τα και δια­χρο­νι­κό­τη­τα του α­γώ­να α­νά­δει­ξης και α­ξιο­ποί­η­σης του Θε­ά­τρου τής Αρ­χαί­ας Αι­γεί­ρας.
  Ο “Φ” πα­ρέ­δω­σε στον κ. Μπέ­νο, έ­ναν πλή­ρη φά­κε­λο με τα ση­μα­ντι­κό­τε­ρα δη­μο­σιεύ­μα­τα για το θέ­α­τρο (ε­ρω­τή­σεις - ε­πε­ρω­τή­σεις - α­πα­ντή­σειςτων ε­κά­στο­τε Υ­πουρ­γών Πο­λι­τι­σμού), μέ­σα α­πό τον ο­ποί­ο φαί­νε­ται ό­τι το πρό­βλη­μα της α­νά­δει­ξης παραμένει ε­δώ και δε­κα­ε­τί­α άλυτο!!!
  Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται:
  Την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί με τα μέλη του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ», Αποστολία Παπαϊωάννου και Γιώργο Καλογερόπουλο, για την περιοδεία στα αρχαία θέατρα της Αχαΐας. Πρώτος μας σταθμός ήταν η Αιγείρα.
  Ξεκινήσαμε από το Δημαρχείο της πόλης, όπου μας περίμενε ο δήμαρχος Αιγείρας, κος Δημήτρης Μυλωνάς.
  Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Αιγείρας, όπου μας ξενάγησε η Προϊστάμενη της ΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κα Ζωή Ασλαματζίδου.
  Συγκινητική ήταν η θερμή υποδοχή που μου επεφύλασσε η τοπική κοινωνία. Οι κάτοικοι, αψηφώντας τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τη βροχή και την ομίχλη) συγκεντρώθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο, γεγονός που καταδεικνύει τη μεγάλη επιθυμία της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη του θεάτρου.
  Συγκινητική για μένα ήταν και η παρουσία του κου Κώστα Ρόζου, εκδότη της τοπικής εφημερίδας «Φρουρός». Κατόπιν ξαποστάσαμε σε ένα τοπικό καφενείο, όπου συζητήσαμε τα σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και την ανάδειξη του θεάτρου της Αιγείρας θέματα. Σήμερα υφίσταται μια πλήρης μελέτη για τη συντήρηση του αρχαίου θεάτρου, όπου θα προστεθεί και νέο υλικό, σχετικό με την ανάδειξη τόσο του ίδιου του θεάτρου, όσο και του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο όλου του αρχαιολογικού χώρου πρόκειται να ενταχθεί στο Δ΄ ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης - Ε.Σ.Π.Α., με το ποσό των 800.000 €. Όμως για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος της ένταξής του, απαιτείται πρώτα μια απαλλοτρίωση, ύψους περίπου 30 000 ευρώ.

  ανατολικα του κριου

  ανατολικα του κριου
  Στα όρια της Αιγείρας δεν λειτουργεί κανένας ΧΥΤΑ.- Το «πρόβλημα», φυσικά, δεν είναι τωρινό... Περί τα μέσα της δεκαετίας τού 1990, ξεκίνησαν οι διεργασίες μέσω του Συμβουλίου Περιοχής για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή ΚΑΚΗ ΧΟΥΝΗ Αμπελοκήπων της κοινότητας Χρυσαμπέλων. Κατόπιν ήρθε ο «Καποδίστριας» και στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον της Αχαΐας, άρχισε ο συντονισμός του μεγαλόπνοου(!) προγράμματος «διαχείρισης απορριμμάτων»… Τέσσερις ΧΥΤΑ στην Αχαΐα… Κακή Χούνη, Παπανικολού, Ξερόλακα, Φλόκα. Μα που είναι αυτές οι περιοχές, θα αναρωτηθεί κάποιος. Μόνο στην Κακή Χούνη γνωρίζω ότι είναι ο ΧΥΤΑ Αιγείρας… Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί σε αυτό, είναι ότι η τότε Δημοτική αρχή θεώρησε ότι η ονομασία «ΧΥΤΑ Αιγείρας» θα είναι ένα ισχυρό "brand name" για την αναγνωρισιμότητα της περιοχής – ισχυρότερο ίσως και από αυτό του Αρχαίου θεάτρου Αιγείρας...! Φυσικά, κανείς άλλος στην Αχαΐα, δεν ακολούθησε το σκεπτικό αυτό, αφού η Παπανικολού δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Συμπολιτείας (Ροδοδάφνης), η Ξερόλακα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Πατρών, του Φλόκα δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Ωλενίας, ο ΧΥΤΑ Φυλής δεν ονομάστηκε ΧΥΤΑ Αθηνών κλπ κλπ...11 ΜΑΪΟΥ 2017

  νεο